Obstraction : 1. highe or upper intestinal obstraction : include stomach , d, jejunum and proximal ileum

Obstarction : 2. low intestinal obstraction : include distal ileum and colon

نکته : در نوزادان چند دقیقه بعد از تولد مقداری گاز در معده وجود دارد و تا 6 ساعت اولیه زندگی گاز به قسمت ابتدایی و پروگزیمال روده کوچک می رسد و از 6 تا 12 ساعت تمام روده کوچک پر از هوا می شود ( به صورت طبیعی ) و از 12 ساعت تا 24 ساعت پس از تولد به صورت طبیعی باید گاز در رکتو سیگمویید در یک کلیشه خوابیده شکمی مشاهده گردد. در صورت نبودن گاز در شکم باید به انسداد یا آترزی شک کرد.

1.  Pyloric atresia : در کلیشه خوابیده شکمی در نمای AP و لترال در نوزادان تازه متولد شده شما بزرگ شدن معده ( معده بسیار بزرگ و پر از هوا ) و غایب بودن هوا در روده کوچک را مشاهده می کنید، که اصطلاحا این حالت را  Single bubble می گویند.

 

2 . Duodenal obstraction : در تصاویر خوابیده شکمی در نمای AP در نوزادان شما تصویر دو حباب بزرگ پر از هوا را مشاهده می کنید که اصطلاحا double bubble نامیده می شود و در قسمت دیستال و پایین تر شکم هیچ نوع گازی را مشاهده نمی کنید.

نکته : اگر استفراغ های مکرر صفراوی وجود داشته باشد نشان دهنده آن می باشد که انسداد پایین تر از آمپول واتر می باشد و اگر این استفراغ صفراوی وجود نداشته باشد نشان دهنده بالا تر بودن محل انسداد نسبت به آمپول واتر می باشد.

آمپول واتر : محل ورود مجرای مشترک صفراوی و مجرای پانکراس به روده است.

اصلی ترین علت مشاهده دو حباب در آترزی دئودنوم ، Annular pancreas and midgut volvolus می باشد.

آترزی دئودنوم از هر ده هزار تولد در یک نفر دیده میشود و در 60 درصد موارد نوزاد نارس به دنیا می اید.

نکته : در انسداد ناشی از midgut volvolus  استفراغ شدید صفراوی وجود دارد.در این ولولوس روده کوچک در اطراف شریان مزانتریک پیچ می خورد که خون رسانی را مختل می کند.این پبچ خوردگی در هر سنی می تواند اتفاق بیفتد اما معمولا شیوع آن در ماه اول زندگی بیشتر است و اغلب آنها در هفته اول زندگی رخ می دهد.

نکته : علامت مشخصه midgut volvolus  در سونوگرافی whirpool sign می باشد.

3. Jejunal atresia : در کلیشه AP در نوزادان چندین حباب هوا در شکم ، معمولا 4 تا دیده می شود و در ناحیه رکتوم نیز هیچ گازی دیده نمی شود.

 

نشانه های انسداد چه در قسمت های بالایی و چه پایینی مجاری گوارشی عبارتند از : دیلاته شدن و تورم شکم ، استفراغ ، عدم دفع مکونیوم و .. می باشد.

4. آترزی ناحیه ژژنو ایلئوم در چهار نوع دیده می شود که نوع چهارم آن  بسیار شدید و البته نادر می باشد که اصطلاحا Apple-peel-mesentery or christmas - tree -mesentery  نامیده می شود.

این نوع آترزی ، یکی از فاجعه بارترین آسیب های عروقی در رحم مادر می باشد.

5. Meconium ileus :  انسداد ناشی از مدفوع جنینی که از روده ها خارج نشود که می تواند منجر به پرفوریشن و پریتونیت گردد.