١.ایا میدانید تعداد استخوانهای بدن یک فرد بالغ 206 قطعه است.

2.ایا می دانید ستون مهره ای در بچه ها به طور طبیعی 33 عدد است اما در بالغین 26 قطعه است.

3. ایا می دانید در بدن انسان استخوانی وجود دارد که به شکل نعل اسب است.

4.ایا می دانید طول ستون مهره ای به طور متوسط نزد مردان 70 سانتی متر و نزد زنان 60 سانتی متر است.

5.ایا می دانید ستون مهره ای می تواند وزنی برابر 355 کیلوگرم را بدون اینکه خرد شود تحمل کند و کششی برابر 152 کیلوگرم را تحمل کند بدون اینکه از هم پاره شود.