آماس مغزی به دو دسته تقسیم می شود :

1. ادم مغزی ( Cerebral edema ) : در سی تی اسکن به صورت کاهش دانسیته پارانشیم مغز ( H.U  10 - 14 ) ، محو شدن سولکوس ها و سیسترن ها ، فشرده شدن بطن ها و از بین رفتن Gray matter - white matter interface  ظاهر می شود.

ادم مغزی دو نوع وازوژنیک و سیتوتوکسیک دارد.

ادم وازوژنیک شایع تر است و در اثر افزایش نفوذ پذیری عروق مغز بوجود می آید و عمدتا در ماده سفید رخ می دهد ( نقاط هیپو دنس در ماده سفید ) . برای ایجاد این ادم حداقل 24 تا 48 ساعت زمان نیاز است.

ادم سیتو توکسیک ( سیتوژنیک ) ادم ایسکمیک نیز نامیده می شود .نقاط هیپو دنس هم در ماده سفید و هم در ماده خاکستری بوجود می آید ( در مدت زمان چند ساعت پس از ضربه به مغز ) که اثر فشاری نسبتا کمی روی ساختمان های مجاور خود دارد.

2. پر خونی مغز ( Cerebral Hyperemia ) : پر خونی نیز باعث محو شدن سولکوس ها و سیسترن ها و فشرده شدن بطن ها می شود ولی بر خلاف ادم مغزی باعث افزایش دانسیته پارانشیم مغز شده و فاصله بین ماده سفید و خاکستری را از بین نمی برد.

پر خونی مغز بیشتر در اطفال دیده می شود و اصولا یک پدیده منتشر مغزی می باشد که در ساعات اولیه پس از ضربه مغزی رخ می دهد.