کانتیوژن مغزی ( H.U = 50- 67 ) از نظر پاتولوژیکی شامل مخلوطی از خونریزی اینتر سربرال و نکروز سلولی می باشد.( کانتیوژن مغزی ترکیبی از دو سوم خونریزی در اطراف عروق کوچک و یک سوم نکروز سلولی اطلاق می شود.)

در سی تی اسکن به صورت یک توده هیپر دانس و غیر هموژن که حدود نا مشخص دارد ، دیده می شود . ( نقاط هیپر دانس مربوط به خونریزی و نقاط هیپو دانس مربوط به نکروز است .)

گاهی مقدار خونریزی آنقدر زیاد است که به  Hemorrhagic contusion که شبیه به هماتوم اینتر سربرال است تبدیل می شود. ادم وازوژنیک نیز 24 ساعت پس از ضربه در اطراف کانتیوژن ظاهر می شود.

معمولا کانتیوژن های مغزی پس از گذشت 6 هفته جذب شده و جای آن CSF  پر می شود و نقاط هیپو دانس که بدین صورت پدید می آیند را پورنسفالیک  porencephaly  می نامند.