هماتوم اینترا سربرال ( H.S = 70 - 90 ) در مرحله حاد به صورت ناحیه ای هیپردانس و هموژن با حدود مشخص دیده می شود و پس از گذشت 24 ساعت توسط هاله ای از ادم وازوژنیک احاطه می گردد.

این هماتوم پس از گذشت مرحله حاد ( هفته 2 و 3 ) با مغز ایزودنس شده و نهایتا در فاز مزمن به طور کامل جذب می شود و منطقه پورنسفالیک از خود به جا می گذارد.