هماتوم ساب دورال در فاز حاد ( هفته اول ) به صورت یک هیپر دانس هلالی ظاهر می شود که رویه محدب آن به سمت قسمت داخلی جمجمه و رویه مقعر آن به سمت مغز است.

دو نوع هماتوم ساب دورال وجود دارد :

1. هماتوم ساب دورال اینتر همیسفریک : که بین دو نیمکره مغز تشکیل می شود.

2. هماتوم ساب دورال سوپرا تنتوریال : که روی تنتوریوم مخچه تجمع می یابد.

نکته : میزان مرگ و میر در هماتوم ساب دورال حاد تا 90 درصد می باشد.