هماتوم اپیدورال در فاز حاد به صورت هایپر دانس محدب الطرفین در سی تی اسکن ظاهر می شود و اکثرا در زیر شکستگی خطی جمجمه  قرار دارد.

نکته : میزان مرگ و میر در هماتوم اپیدورال حاد تا 12 درصد است.