در فاز حاد به صورت هایپر دانس در درون بطن ها دیده می شود و شکل آنها را به خود می گیرد و اگر مقدار خونریزی کم باشد هیپر دانس کوچک در شاخ اکسی پیتال بطن های طرفی ایجاد می گردد.

این خونریزی معمولا در مدت زمان یک هفته توسط جریان CSF از بطن ها پاک می شود.