در فاز حاد به صورت هایپر دانس در سیسترن های بازال ، شیار سیلوین ، شیار اینتر همیسفریک و سولکوس ها دیده می شود و معمولا در مدت زمان یک هفته محو می شود.