در طول دو ماه اول حاملگی بیشترین خطر بروز بیماریهای مادرزادی در جنین وجود دارد.متاسفانه این زمانی است که مادران اغلب از حاملگی خود بی خبر هستند.قبل از انجام عکسبرداری باید امکان حاملگی بیمارن زن بین سنین ١١ تا ۵٠ مورد بررسی قرار گیرد. سوال کردن از تاریخ اولین روز قاعدگی(قانون ده روز) او می تواند از وجود حاملگی در بیمار خبر بدهد.

اگر بیمار حامله باشد باید رادیولوژیست و پزشک قبل از انجام ازمون مورد مشورت قرار گیرند.اگر طبق دستور پزشک ازمون انجام پذیر باشد باید حداکثر کولیما سیون و حفاظت دقیق گنادها و تکنیک kvp اجرا شود.

انجام ازمون های شکم مثل IVP باید با حداقل کلیشه های ممکن صورت گیرد.

بطور کلی رادیوگرافی در مورد بیماران حامله باید زمانیکه مزایای ازمون خیلی بیشتر از معایب ان باشد صورت می گیرد.