قانون ده روز در رادیولوژی

این قانون در مورد زنانی مطرح می شودکه در سنین باروری(بین ١١تا 50 سال)قرار دارند و جهت جلوگیری از تابش اشعه به جنین است که تازه تشکیل شده است.

و شامل روزهای پس از تخمک گذاری می باشد.و بدین معنی می باشد که پرتو نگار از شروع عادت ماهانه تا 10 روز بعد می تواند با در نظر گرفتن نهایت  محافظت از بیمار در برابر اشعه پرتو نگاری را با شرایط خاص انجام دهد.

شرایط انجام گرافی در مورد این بیماران:

  1. استفاده از پوشش های سربی
  2. لوکالیزه کردن پرتو وافزایش FFD
  3. کاهش زمان و MA و افزایش KV