انواع خونریزی های مغزی:

1.خونریزی داخل بطنی که اغلب منشا شریانی و مو یرگی دارد(IVH)

2.خونریزی داخل پارانشیم مغز که اغلب بر اثر خونریزی از تومورها یا همانژیوم اتفاق می افتد(IPH)

3.خونریزی اپی دورال که به شکل عدسی بوده و در فاصله استخوان و دورا قرار دارد و منشا ان غالبا شریانی می باشد ودر تروماها دیده می شود(EDH)

4.هماتوم ساب دورال که هلالی شکل بوده با منشا وریدی و معمولااز خط وسط به طرف مقابل رد نمیشود(SDH)

5.هماتوم درون سیسترن های مغزی(ISH)

6.هماتوم ساب ارکنویید که معمولا تمام شکنجها و شیارهای یک طرف یا دو طرف را پر میکند(SAH)