استئو پروز یا پوکی استخوان .در این بیماری ماده تشکیل دهنده استخوان کاهش می یابد و باعث ضعیف شدن استخوان و شکستگی آن می شود.