تاندون  یا زرد پی <tendon> : رابط بین عضله و استخوان است و وظیفه اصلی ان انتقال نیروی عضله به استخوان و حرکت دادن ان است.

رباط یا لیگامان <ligament> : دو استخوان را در دو طرف یک مفصل به هم متصل می کند و باعث پایداری مفصل می شود.

فاسیا یا فاشیا  <fascia> : بین دو عضله قرار گرفته است.

شباهت : هر سه از پروتئین خاصی به نام کلاژن ساخته شده اند اگر چه عملکردی کاملا متفاوت دارند.