صدای تقه ای که در اصطلاح عموم از شکاندن انگشت به گوش می رسد می تواند چند عامل داشته باشد.

  1. مایع سینوویال موجود در مفاصل که باعث تسهیل حرکت مفصل می شود دارای گازهایی مانند اکسیژن نیتروژن و دی اکسید کربن به صورت محلول می باشد.فشار به مفصل انگشت باعث نا محلول شدن این گازهای محلول شده و باعث ایجاد حباب گاز می شوند که همراه با صدا می باشد.
  2. حرکت تاندون
  3. حرکت لیگامان
  4. آرتروز یا ساییدگی مفاصل