1. آرتریت arthritis : التهاب مفصل یا ورم مفاصل نامیده میشود.شایعترین نوع آرتریت ، استئو آرتریت یا ساییدگی مفصل میباشد.
 2. اسپوندیلیت انکیلوزان ankylosing spondylitis : باعث جوش خوردن مهره ها در ستون فقرات می شود.بیشتر در مفاصل ساکرو ایلیاک و ستون مهره دیده می شود.در مردان شایع تر است.
 3. امپوتاسیون amputation : به قطع اندام یا قسمتی از آن گفته می شود.
 4. آرترو پلاستی: تعویض مفصل
 5. آرتروتومی: پارگی کپسول مفصلی در عمل جراحی
 6. استئوتومی: به تصحیح طول استخوان  و یا به تصحیح امتداد استخوان گفته می شود.
 7. استئومیلیت osteomyelitis : به معنای التهاب استخوان است ولی چون علت التهاب استخوان در اکثر موارد عفونت است ، استئومیلیت به معنای عفونت استخوان است.
 8. نکروز اوازکولار: مردن استخوان بدنبال نرسیدن خون به آن است.
 9. sprain:رگ به رگ شدن یا پیچ خوردگی مفصل ( پاره شدن تاندون یا رباط)
 10. cramp: گرفتگی یا اسپاسم عضله (همراه با درد شدید )
 11. contusion: کوبیدگی عضله
 12. نقرس: ازدیاد ماده ای به نام اسید اوریک در بدن منجر به این بیماری می شود.باعث درد و تورم مفاصل می شود.مصرف زیاد گوشت قرمز ارتباط نزدیکی با این بیماری دارد.
 13. گرافت استخوانی bone graft : پیوند استخوان نامیده می شود که در درمان جوش نخوردن استخوان استفاده میشود.
 14. ترومبوز : لخته شدن خون در عروق ترومبوز نامیده می شود