1.  شکستگی - دررفتگی مونتاجیا monteggia fracture-dislocation :  شکستگی تنه استخوان اولنا همراه با در رفتگی سر استخوان رادیوس در ساعد می باشد.  
  2. شکستگی-دررفتگی گالزی galeazzi fracture-dislocation : شکستگی تنه استخوان رادیوس همراه با دررفتگی انتهای پایینی استخوان اولنا در ساعد می باشد.      
  3. شکستگی کالیس  colles,s fracture : شکستگی انتهای تحتانی استخوان رادیوس به همراه جا به جاشدن قطعه شکسته شده به پشت و خارج می باشد.  
  4. شکستگی بارتون یا اسمیت smith fracture :شکستگی دیستال رادیوس به همراه جا به جاشدن قطعه شکسته شده به جلو می باشد.