1. اسکولیوز scoliosis : انحراف جانبی ستون مهره است زمانی که از روبرو به ستون فقرات نگاه کنیم.
  2. گودی کمر lordosis :افزایش تقعر ستون مهره کمری است.باعث می شود شکم به جلو آمده و باسن به عقب برود.
  3. شوئرمن یا کیفوز kyphosis : گوژپشتی در ستون مهره در ناحیه سینه ای می باشد.
  4. اسپوندیلولیستزی spondylolysthesis : سرخوردن یک مهره به سمت جلو روی مهره پایینی.
  5. تورتیکولی torticollis : کجی گردن در نوزادان و بچه ها
  6. اسپوندیلولیز spondylolysis : شکستگس استرسی مهره کمری
  7. ساکرالیزاسیون sacralization : مهره پنجم کمری و مهره اول خاجی از کنار به یکدیگر می چسبند و معمولا مادرزادی می باشد.
  8. اسپینا بیفیدا spina bifida : مهره شکاف دار در ستون مهره . مادرزادی است