به برجستگی یا کجی شست پا گفته می شود و بیشتر در زنان دیده می شود.