شایع ترین تومور خوش خیم استخوان نامیده می شود.لمس یک توده در نزدیکی مفصل می باشد.( معمولا شانه و زانو)