شایع ترین تومور خوش خیم دست می باشد.(کیست سینوویال مچ دست)