نکروز استخوان لونیت به دنبال قطع خونرسانی به ان می باشد.