این بیماری کندیل های استخوان فمور(ران) را هدف قرار می دهد و باعث درد و قفل شدن مفصل زانو می شود.در این بیماری قسمتی از کندیل استخوان فمور به علت عدم خونرسانی می میرد و به دنبال ان غضروف روی کندیل نیز از بین رفته و در نهایت قسمت مرده استخوان از کندیل جدا شده و به صورت یک قطعه رها و ازاد(loose body) در درون مفصل زانو قرار می گیرد.

استئو کندریت دیسکان در مفاصل دیگر مانند ارنج و مفصل مچ پا نیز رخ میدهد.