یکی از انواع سنگ های کلیه است و به علت شباهتی که با شاخ گوزن دارد به این نام خوانده می شود.زمانی که تمام سیستم پیلو کالیس یا لگنچه یک کلیه پر از سنگ شود سنگ شاخ گوزنی شکل می گیرد.این نوع سنگ نشانه عدم کارایی کلیه بوده وعملا کلیه مرده نامیده می شود.