آنوریسم عروق مغزی به دنبال ضعیف شدن در جداره شریان های مغزی اتفاق می افتد در این حالت در قسمت ضعیف شده عروق یک بیرون زدگی حبابی شکل اتفاق افتاده که با افزایش فشار خون دچار پارگی شده و خونریزی داخل مغزی یا ساب ارکنویید به دنبال آن رخ میدهد.

سردرد ناگهانی و شدید ,استفراغ و تشنج بدنبال خونریزی  رخ میدهد.یکی از روش های درمان آنوریسم مغزی استفاده از کلیپس های مخصوص می باشد که آنوریسم را با آن می بندند.