در داخل بطن های مغزی (شبکه کورویید) مایع مغزی نخاعی که به آن c.s.f (crebro spinal fluid)  گفته می شود ترشح شده و جریان می یابد که این مایع به صورت طبیعی داخل سیستم وریدی جذب می شود.در صورتی که عاملی مانع جذب ( مانند تومور ) این مایع شود , تجمع مایع مغزی نخاعی درون بطن ها افزایش پیدا کرده و فشار مایع بالا رفته ، در نتیجه باعث گشاد شدن بطن ها و افزایش فشار داخل جمجمه شده که به آن هیدرو سفالی می گویند.البته افزایش ترشح مایع مغزی نخاعی نیز باعث هیدروسفالی می گردد.

هیدرو سفالی دو نوع می باشد :

1. هیدروسفالی ارتباطی : در آن ارتباط بین بطن های طرفی ، سوم و چهارم حفظ شده و اتساع سیستم بطنی ناشی از وارد نشدن CSF به فضای ساب آرکنوئید می باشد.

2. هیدروسفالی غیر ارتباطی یا انسدادی : خونریزی درون بطنی سبب انسداد بخشی از مسیر CSF در داخل بطن ها و اتساع نقاط پروکسیمال به آن می شود.

 

یکی از روش های درمان گذاشتن وسیله ای به نام shunt شانت( لوله ای ظریف و زیر پوستی معمولا پشت گوش قرار می گیرد) می با شد که با ان مایع اضافه مغز را به خارج مغز منتقل میکنند.

از دیگر روش ها استفاده از آندوسکوپی بطن سوم مغز می باشد.