به هر نوع سوراخ, لوله و هر گونه محل عبور برای جا به جایی مایعات موجود در بدن از بخشی به بخش دیگر گفته می شود . شانت ممکن است در بدو تولد وجود داشته باشد که مادرزادی نامیده می شود و یا در بدن بیمار کارگذاشته شود.

انواع شانت: شانت قلبی . شانت مغزی . شانت صفاقی کمری . شانت صفاقی وریدی . شانت ریوی .