معیاری است برای تعیین سطح هوشیاری بیماران مبتلا به مشکلات حاد مغزی.در زمانهای گذشته از واژه های توصیفی مثل  lethargy و stupor برای تعریف سطح هوشیاری استفاده می شد ولی امروزه به لحاظ استاندارد کردن موضوع از روش Glasgow coma scale  که در سال 1974 توسط teasdale و jennett  در گلاسکو انگلستان ارئه شده است استفاده می شود، در تعیین GCS سه عکس العمل بیمار مورد توجه قرار می گیرد. کمترین میزان 3 و بیشترین میزان ان 15 است.بر اساس نمره بندی بدست امده شدت ضربه مغزی تخمین زده می شود.

  • باز کردن چشم ها: خودبه خود(4) - در پاسخ به صدا (3) - در پاسخ به تحریکات درد ناک(2) - به هیج وجه (1) 
  • پاسخ  کلامی : کاملا درست (5) - خواب الود و گیج (4) - کلمات نامربوط (3) - اصوات نامفهوم (2) - هیچ (1) 
  • پاسخ حرکتی : دستورات را اطاعت می کند (6) - محل درد را می فهمد و لوکالیزه می کند (5) - خود را از تحریک درد ناک دور می کند (4) - خم کردن غیر طبیعی اندامها (3) - باز کردن غیر طبیعی اندامها (2) - هیچ حرکتی ندارد (1)
  • مهمترین جزء این سیستم پاسخ حرکتی بیمار است.