1. CBF : جریان خون مغزی که برای رساندن اکسیژن و حذف مواد زاید مهم می باشد.
 2. CDP : فشار پر فیوژنی مغزی که فشار موثر به حرکت در اورنده خون در مغز می باشد.
 3. CREBRAL EDEMA : یا ادم مغزی.تجمع اضافی اب در فضاهای درون سلولی و خارج سلولی مغز می باشد.
 4. CONTUSION : له شدگی بافت مغز بر اثر تحت فشار قرار گرفتن.بیشتر در تروما دیده می شود.
 5. CONCUSSION :یا تکان مغزی.فلج گذرای عصبی.کاهش گذرای سطح هوشاری و سپس بهبودی ان می باشد.
 6. DAI : ضایعه منتشر مغزی در سطح سلولی بدون اینکه خونریزی وسیع و شدید مغزی ویا ضایعات فراگیر وجود داشته باشد.در این حالت بیمار دچار اختلال در عملکرد عصبی شده و معمولا در کوما است.
 7. ICH : خونریزی داخل بافت مغزی
 8. رینوره : ترشح یک طرفه شفاف بینی که به طورخودبه خود ی و به تناوب ایجاد می شود و با خم کردن سر بیشتر شده و علت ان نشت مایع مغزی نخاعی می باشد.شایع ترین علت ان تروما می باشد.
 9. رینوراژی : خونریزی از بینی
 10. اتوره : خروج مایع شفاف از گوش
 11. اتوراژی : خونریزی از گوش
 12. raccoon eye : کبودی های اطراف چشم که می تواند یک طرفه یا دو طرفه باشد.چشم شبیه به چشم جانوری به نام راکون یا پاندا می شود.این حالت نشان دهنده شکستگی در قاعده جمجمه می باشد. 
 13. BUTTLE SIGN: اکیموز (خونریزی زیر پوستی و کبود شدگی) پشت لاله گوش          نشانه شکستگی  در قاعده جمجمه است.