یک غده درون ریز می باشددر زیر مغز ودرون استخوان زین ترکی ( سلاتورسیکا ) قرار دارد.نیم تا 1.5 گرم وزن وبین 5 تا 8 میلی متر قطر دارد.

هیپوفیز مهمترین غده درون ریز بدن است و از دو لوب خلفی و قدامی تشکیل شده وتحت اثر هیپوتالاموس قرار دارد.کنترل غدد بدن ،تنظیم متابولیسم (سوخت و ساز)،بارداری،قند خون،شیردادن وغیره را به عهده دارد.

از لوب قدامی هورمون های: رشد(GH)- محرک تیروییدی(TSH)- لوتئینه کننده(LH)- محرک فولیکولی(FSH)- ادرنوکورتیکوتروپین(ACTH)- و پرولاکتین ترشح مشود.

از لوب خلفی هورمون های: اکسی توسین و وازوپرسین (ADH) ترشح می شود.

به علت فعالیت بسیار زیاد این غده احتمال تومور شدن ان بسیار زیاد است و یکی از شایع ترین تومور های مغزی مربوط به غده هیپوفیز است.