کشف اشعه ایکس در نوامبر سال 1895 یکی از مهمترین وقایع علمی و پزشکی بود .

پروفسور و فیزیکدان آلمانی ویلیام کنراد رونتگن اشه ایکس را در هشتم نوامبر در آزمایشکاه خود در ورزبورگ کشف کرد .

در 28 دسامبر ،رونتگن کشف خود را طی یک مقاله علمی اعلام نمود .این مقاله درباره نوع جدیدی از اشعه در مقیاس وسیعی منتشر شد .

اولین رادیوگرافی از انسان ، از دست خانم Bertha ، همسر رونتگن ، در 22 دسامبر 1895 بعمل آمد .