به معنی وجود هوا در پرده جنب می باشد که مانع باز شدن کامل ریه می شود.

انواع پنوموتوراکس : اولیه(بسته یا خود به خودی) و ثانویه(باز)

پنوموتوراکس اولیه: هوا بوسیله سوراخی که در خود دستگاه تنفس ایجاد میشود وارد فضای پلور می شود.این سوراخ می تواند در ا ثر آسم،آبسه یا آمفیزم باشد.شکستگی دنده شایعترین علت پنوموتوراکس بسته می باشد.

پنوموتوراکس ثانویه : هوا بوسیله سوراخ در دیواره قفسه سینه یا دیافراگم وارد فضای پلور می شود.این سوراخ می تواند بر اثر ترومای قفسه سینه یا زخم های نافذی مانند زخم چاقو،گلوله و جسم برنده و .... باشد.

علائم : تنگی نفس،درد،سرفه،افزایش ضربان قلب و افزایش تعداد تنفس

تشخیص : بوسیله شنیدن صدای ریه و عکس برداری قفسه سینه امکان پذیر است.

در گرافی قفسه سینه انحراف تراشه به سمت سالم و غیر درگیر ممکن است دیده شود ، همچنین کدر شدن محدوده درگیر که نشانه جمع شدن ریه می باشد،مشاهده یک ناحیه فاقد عروق که توسط یک خط سفید و نازک احاطه شده باشد ، معمولا هوا به سمت قله ریه حرکت می کند.

درمان : در موارد خفیف نیاز به توجه خاص نداشته و خود به خود بهبود می یابد و در موارد شدید گذاشتن chest tube  نیاز می باشد..