افیوژن یا نشت ، تراوش مایع از رگ های خونی یا لنفی به درون بافت ها یا یک حفره یا فضای بین بافتی می باشد.