هنگامی که موجی از الکترونها(جریان الکتریکی) با سرعت بالا به هدف برخورد کرده  و متوقف می شوند اشعه ایکس ایجاد میشود.جریان الکتریکی در درون تیوب شیشه ای و فضای خلأ از سمت کاتد(فیلامان-قطب منفی) به سمت اند(قطب مثبت-دوار یا ثابت)با سرعت بسیار بالا به حرکت در میاید.

                            اشعه ایکس به دو صورت تولید می شود:

  1. پدیده ترمزی
  2. پدیده تابش اختصاصی