گشاد شدن و اتساع معده،روده کوچک و بزرگ بدنبال اختلال در حرکات روده و کندشدن ویا توقف حرکات پیش برنده روده(فلج روده) می باشد(معمولا چند روز پس از عمل جراحی اتفاق می افتد).

علت ایلئوس : التهاب قسمت هایی مانند پانکراس و اپاندیس که در مجاورت روده قرار دارد،عمل های جراحی در ناحیه شکم،التهاب فضای پریتوئن بدنبال ترومای شکم ،عوارض دارویی مانند مورفین.

علائم گرافیکی : در کلیشه خوابیده شکمی تمامی مجرای گوارشی پر از گاز مشاهده می شود،عدم مشاهده air fluid level  در کلیشه ایستاده و دکو بیتوس.

نکته 1 : به طور طبیعی در افراد بزرگسال و بالغ انتظار می رود که مقداری گاز در معده و کولون مشاهده گردد ،بنابراین وجود گاز در روده کوچک دلیل بر وجود نوعی اختلال و بیماری در سیستم گوارشی می باشد.

 

نکته 2 : اتساع معده در ایلئوس بدنبال توقف حرکات روده و تجمع مواد دفعی و گاز اگر چه پدیده ای نادر می باشد اما اگر به موقع درمان نگردد، بدلیل افزایش فشار معده و بدنبال ان پارگی ورید های مخاطی معده و نهایتا خونریزی می تواند بسیار کشنده باشد.در این موارد از NGT جهت کاهش فشار معده استفاده می شود.