کاهش سطح خونی یون پتاسیم در بدن است.میزان طبیعی پتاسیم خون 3.5 تا 5 mmol  می باشد.

کاهش پتاسیم باعث خستگی،خواب آلودگی،یبوست،ضعف عضله می شود.

هایپو کالمی بدنبال اسهال،استفراغ،سیروز کبدی،رخ می دهد و می تواند از عوارض بعضی از دارو ها نیز باشد.