معمولا در ناحیه ایلئوم روده کوچک اتفاق می افتد.

علت انسداد : تجمع مواد غذایی،انگلها،پیچ خوردگی،فتق،جسم خارجی ، ترومبوز ورید مزانتر،آمبولی،هایپو کالمی،عفونت های شکمی و ...

علائم رادیو گرافیکی : در انسداد روده کوچک هیچ نوع گازی در کولون مشاهده نمی شود ودر گرافی ایستاده و وضعیت دکو بیتوس از ناحیه شکم air fluid level حتما مشاهده می شود.