در صورت اختلال در دریچه ایلئو سکال باعث گشاد شدن ایلئوم نیز می گردد.

علت انسداد : تومور،پیچ خوردگی،دیور تیکولیت،استفاده طولانی مدت از مسهل،کم کاری تیرویید،هیپو کالمی،دیابت و ...

علائم رادیو گرافیک: در گرافی از ناحیه شکم بزرگ و گشاد شدن کولون مشاهده میشود ،    عدم مشاهده حباب های هوا که به صورت طبیعی در کولون دیده می شود.