بیماری گریو یا بازدو نوعی پر کاری غده تیروئید می باشد و در واقع شایع ترین نوع پر کاری تیروئید ، بیماری گریو می باشد.

این بیماری معمولا همراه با اگزو فتالمی(بیرون زدن چشم ها از حدقه به نحوی که سفیدی چشم ها آشکار گردد).

در این بیماری مقدار  TSH  آزاد شده از غده هیپوفیز که اثر کنترلی و مهاری بر روی تیروئید داشته بسیار کاهش می یابد و غده تیروئید به صورت منتشر بزرگ و سفت شده و دارای حجمی تا سه برابر حالت طبیعی خود می گردد.