انواع مختلف سنگ های ادراری وجود دارد ولی بیشترین میزان شیوع سنگ های ادراری مربوط به سنگ های اگزالات کلسیم ( با یا بدون فسفات کلسیم ) میباشد.

انواع دیگر سنگ ها شامل موارد زیر می باشد:

اسید اوریک ، منیزیم آمونیوم فسفات ( استروایت ) ، کلسیم فسفات خالص ، سیستین، گزانتین ، دی هیدروکسی آدنین و ...

نکته 1 : سنگ های پورینی ( اسید اوریک ، گزانتین و دی هیدروکسی آدنین) رادیو لوسنت هستند.

نکته 2 : سنگ کلسیم اگزالات و کلسیم فسفات رادیواپاک هستند و دانسیته آنها قدری بیش تر از استخوان است.

نکته 3 : سنگ سیستین و استروایتی نیز رادیواپاک هستند ولی دانسیته آنها کمتر از استخوان است.