آرتروپلاستی (arthroplasty) چیست؟

در این روش جراحی مفاصل بدن تعویض و یا دوباره سازی می شوند.برای جایگزینی مفاصل از پروتز هایی استفاده می شود که توسط مواد مصنوعی و فلزات خاصی بنا به شکل مفصل مورد نظر طراحی شده اند.

تعویض یک مفصل درد ناک و تخریب شده جهت بر قراری حرکت مجدد مفصل در بیماری osteoarthritis.rheumatoid arthritis و بیماری های دیگر یا اصلاح یک تغییر شکل مادر زادی صورت می گیرد.

بیشترین کاندیدای عمل آرترو پلاستی در حال حاضر بیماران دچار روماتویید آرتریتیس می باشند.