هیچ روش رادیولوژیکی به طور کامل نمی تواند شکل آناتومیک سیستم فوقانی و تحتانی را در عفونت های ادراری نشان دهد ، لذا حداقل دو مطالعه مختلف رادیولوژیک لازم و ضروری است.

سونوگرافی : سونوگرافی می تواند هیدرونفروز ، اسکار و هیدرویوریتر را نشان دهد ، اما در تشخیص ریفلاکس و عملکرد کلیه ها نمی تواند کمک کننده باشد.

IVP :  جزئیات آناتومیک سیستم ادراری ، عملکرد کلیه ها و اسکار را نشان می دهد.

DMSA :  در تشخیص اسکار کلیه کمک کننده است و بسیار حساس تر از  IVP  است ولی اطلاعات آناتومیکی خوبی ارائه نمی دهد.

VCUG :  در تشخیص ریفلاکس و اشکالات مثانه بسیار مفید است.