روده کوچک طولانی ترین قسمت دستگاه گوارش می باشد و دارای سه قسمت دئودنوم ( دوازدهه ) ، ژژنوم ( تهی روده ) و ایلئوم ( دراز روده ) است.

پریستالتیسم روده در ژژنوم سریع بوده و ظرف چند ثانیه باریم آبکی را عبور می دهد.پریستالتیسم در ایلئوم آهسته می باشد.

در عبور آهسته باریم از روده : ( در صورت تزریق گلوکاگون یا دی سیکلومین هیدروکلراید ایجاد می شود ) قطر روده افزایش یافته و چین های مخاطی به صورت خطوط نیم دایره عرضی و موازی با هم دیده می شود.

در عبور سریع باریم از روده : قطر روده کم می شود و چین های مخاطی در هم فرو می رود و حالتی شبیه به پر مرغ یا برگ سرخس  را ایجاد می کند.

قطر روده کوچک در حالت طبیعی کمتر از 2.5 سانتی متر است. انتهای ایلئوم بوسیله دریچه ایلئوسکال به سکوم می پیوندد که محل اغلب بد خیمی ها می باشد ، بنابراین باید به دقت بررسی شود.

نکته : اولین کلیشه 15 دقیقه  پس از خوردن باریم  باید در وظعیت RAO  از بیمار گرفته شود. درج زمان سپری شده پس از خوردن باریم بر روی تمامی کلیشه ها ضروری می باشد.

برخی از اختلالاتی روده کوچک :

1. crhons disease : یک بیماری التهابی است که  تمامی قسمت های روده کوچک را می تواند درگیر کند اما بیشتر در ایلئوم اتفاق می افتد ، این بیماری باعث شکنندگی دیواره روده ( در تمامی سطوح ) به خصوص ناحیه زیر موکوس و همچنین باعث باریک شدن روده می گردد.

علت آن ناشناخته است ، می تواند اتوایمیون و ژنتیکی باشد.

علائم رادیو گرافیک :

ایجاد تنگی های طویل در روده کوچک ، اتساع قسمت پیش از تنگی ، زخم های متعدد نیزه ای در قوس های غیر طبیعی روده.

 

2. Malabsorption :  توقف حرکت محتویات روده کوچک یا stasis

علائم رادیوگرافیک : اتساع بیش تر از حالت عادی ژژنوم ، قطر روده کوچک به بیش از 3 سانتی متر افزایش پیدا می کند ، در موارد شدید بدلیل مایع تشکیل شده در روده باریم رقیق شده و تصویر استوانه ای باریم در روده را نخواهیم داشت.

 

3. MMMIHS or Megacystic-Microcolon-Malrotition-Intestinal-Hypoperistalsis syndrome :

این بیماری در نوزادان دختر بسیار شایع است.

علائم و نشانه ها : استفراغ ، عدم دفع مکونیوم ، بی اختیاری ادرار و تورم شکم