طول آن به طور متوسط 1.5 متر است ، اولین قسمت آن که کیسه مانند است ( کیسه بن بست ) روده کور یا سکوم ( cecum ) نامیده می شود. طول آن 8 سانتی متر ( 6 تا 8 ) و قطر آن نیز همین حدود است و در نتیجه پهن ترین قسمت کولون است و شایع ترین محل پرفوریشن نیز میباشد ، ( طبق قانون لاپلاس که می گوید فشار داخل یک کره ارتباط مستقیم با قطر آن دارد ) فشار کولون در ناحیه سکوم بیشتر است.

لایه های دیواره کولون شامل : مخاط ، زیر مخاط ، عضله حلقوی داخلی و عضله طولی خارجی و سروز می باشد.

عضله طولی خارجی به صورت سه نوار طولی دور کولون و در فاصله های 120 درجه از یکدیگر قرار دارد و تنیا کولی ( Teniac coli ) نامیده می شود.

تنیا کولی از آپاندیس شروع و تا رکتو سیگمویید ادامه دارد ، کوتاهتر بودن طول تنیا کولی نسبت به طول کولون باعث تبدیل کولون به حفرات کوچک به هم پیوسته می شود که هر کدام از این حفره ها را  Houstra coli  و به این حالت  Haustration  گفته می شود.

روده کور یا سکوم هم سطح مهره  L 5  و S 1  می باشد.

زائده آپاندیس : زائده ای کرم مانند به طول 2 تا 20 سانتی متر ( به طور متوسط 9 سانتی متر ) می باشد  وسوراخ این زائده 2 سانتی متر پایین تر از دریچه ایلئوسکال قرار دارد.

کولون بالا رونده : 15 سانتی متر طول و 5 سانتی متر قطر دارد.

کولون عرضی : 50 سانتی متر طول و 5 سانتی متر قطر دارد.

کولون پایین رونده : 25 سانتی متر طول دارد.

کولون سیگمویید یا خم روده : به طور متوسط 40 سانتی متر طول ( 40 تا 90 سانتی متر طول ) دارد ، سیگمویید  S  مانند است و قسمت ابتدایی و انتهایی آن ثابت و در وسط متحرک می باشد.

رکتوم یا راست روده : نقطه شروع آن از S 3  بوده و 12 تا 15 سانتی متر طول دارد.

مقعد یا anus : تقریبا 4 سانتی متر طول دارد.